Informa't
×

Sol·licita informació i comenta'ns el teu cas

Avís Legal

La societat titular d’aquesta pàgina Web (www.gravidabcn.com, en endavant el Web) és Centro Internacional de Reproducción Humana Asistida de Barcelona, SL (en endavant, CIRHAB), amb domicili social a 08034 Barcelona, av. Diagonal, 660, planta 16, amb CIF B65006751 i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 40952, foli 153, Full Registral 373832, inscripció 1a.

CIRHAB disposa d’un centre de fertilitat avançada, anomenat GRAVIDA©, centre especialitzat en l’estudi de l’esterilitat i en l’aplicació dels tractaments més evolucionats per resoldre els problemes de fertilitat, que compte amb l’Autorització Administrativa del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, inscrita en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut amb el codi U08858783.

 

Dades de contacte

Av. Diagonal, 660, planta 16, 08034 Barcelona

Tel.: 93 206 64 89

Correu electrònic: gravida@gravidabcn.com

Delegat de Protecció de Dades: dpd@gravidabcn.com

 

Condicions generals d’ús del Web

Aquestes Condicions Generals regulen l’ús, incloent el mer accés, a aquest Web. L’accés al Web atribueix la condició d’usuari i comporta l’acceptació expressa, automàtica i voluntària de les condicions contingudes en aquest Avís Legal.

 

Contingut del Web

El Web proporciona als usuaris informació sobre els productes i serveis de CIRHAB i GRAVIDA.

La informació continguda en aquest Web és la vigent en la data de la seva última actualització.

Els continguts del Web, en especial les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s’indiqui el contrari, no constitueixen cap oferta vinculant. CIRHAB es reserva el dret a introduir modificacions o ometre parcialment o totalment els actuals continguts del Web quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l’accés de forma temporal o permanent.

En tot cas, CIRHAB es reserva el dret de modificar unilateralment o eliminar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, l’estructura i disseny del Web, els seus serveis i continguts, així com les seves condicions d’accés i/o d’ús. Aquests canvis entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del Web des d’aquella data.

 

Ús del Web

L’usuari s’obliga a utilitzar el Web de conformitat amb la legislació vigent, amb aquestes Condicions, la bona fe, els usos generalment acceptats i l’ordre públic.

En conseqüència, queda prohibit l’ús del Web amb fins il·lícits o lesius per a CIRHAB i/o GRAVIDA o qualsevol tercer, no podent dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i/o els drets de CIRHAB, GRAVIDA i/o de tercers o que impedís de qualsevol forma el normal ús del Web.

 

Propietat industrial i intel·lectual

Tots els drets de propietat industrial i intel·lectual així com tota la informació continguda en el Web: textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, codi font, programes informàtics i qualsevol altre contingut que aparegui, així com logotips, marques, noms comercials o d’altres signes distintius, són propietat exclusiva de CIRHAB.

Queda expressament prohibida a l’usuari la reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública, transformació i -en general- qualsevol modalitat d’explotació, mitjançant qualsevol suport i mitjà, de qualsevol informació continguda al Web. La utilització no autoritzada de l’esmentada informació donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.


 

 

Responsabilitat

L’usuari accepta voluntàriament i expressa que l’accés i l’ús del Web es realitza en tot cas sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

CIRHAB no és responsable de les conseqüències, danys o perjudicis derivats de l’accés o ús del Web ni dels enllaços (links) que contingui, de les deficiències del servei del seu servidor, de les xarxes de comunicació ni dels problemes resultants del mal funcionament o ús de versions no optimitzades dels navegadors.

CIRHAB, malgrat haver adoptat totes les mesures necessàries, tampoc no és responsable dels possibles errors de seguretat que es poden produir ni dels possibles danys que puguin causar-se al sistema informàtic de l’usuari (hardware i software) o als fitxers emmagatzemats en el mateix com a conseqüència de la presència de virus o d’altres programes maliciosos en l’ordinador utilitzat per l’usuari.

 

Protecció de dades i confidencialitat

CIRHAB es compromet a aplicar la normativa en matèria de protecció de dades i el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD).

El responsable del tractament de les dades personals, proporcionades a través de qualsevol formulari del Web o per mitjà de correu electrònic, serà CIRHAB. Les dades facilitades per qualsevol interessat de forma prèvia a la contractació del servei podran servir per avaluar la seva situació personal i oferir-li un assessorament personalitzat sobre les seves possibilitats de fertilitat i els serveis que CIRHAB pot oferir-li. Un cop contractats els Serveis, la finalitat del tractament de les dades serà garantir el registre i seguiment del tractament mèdic realitzat en el centre; assegurar el continu assistencial entre els diferents dispositius sanitaris i socials; complimentar la seva història clínica al centre i implementar els mecanismes de coordinació d’històries clíniques que es vagin desenvolupant; facilitar la informació necessària per a la correcta facturació del cost dels serveis prestats.

Els destinataris de la informació seran tots els departaments en què s’organitza CIRHAB-GRAVIDA per dur a terme el procés assistencial, així com els estaments oficials públics i privats que per obligació legal o necessitat material hagin accedit a les dades a fi i efecte de la correcta prestació assistencial mèdic-sanitària que constitueix la finalitat del tractament d’aquestes dades. En particular, s’han de proporcionar dades a la Societat Espanyola de Fertilitat i al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en la mesura que ho exigeixi la normativa vigent.

Les dades proporcionades seran conservades d’acord amb la legislació sanitària vigent en cada moment, en l’actualitat amb la Llei 21/2000 i 16/2010, del Parlament de Catalunya, sobre els drets d’informació concernent la salut i l’autonomia del pacient, que estableix un periode mínim de quinze anys de conservació de la documentació clínica rellevant, des de la data d’alta de cada procés assistencial, i un període de cinc anys, per a la resta. Pel que fa a la informació recollida durant les consultes realitzades en un moment previ a la contractació del Servei, es conservarà durant un any.

L’interessat és el responsable de la veracitat i correcció de les dades que ens faciliti i té la facultat d’exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició, d’acord amb el que disposa la normativa en matèria de protecció de dades. Per exercir aquests drets, i per a qualsevol aclariment, pot adreçar-se per escrit al Delegat de Protecció de Dades, a l’av. Diagonal, 660, planta 16, 08034 de Barcelona, o bé per correu electrònic a dpd@gravidabcn.com, per a la qual cosa cal adjuntar còpia del DNI o altre document que acrediti la seva identitat. En cas de no estar d’acord amb el tractament, també té dret a acudir a l’Agencia Española de Protección de Datos. D’altra banda, CIRHAB transferirà les dades que siguin estrictament necessàries per tal que l’entitat amb qui té concertada la prestació dels serveis mèdics-sanitaris que indiqui pugui procedir al seu pagament.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

Aquestes Condicions Generals d’ús es regiran per la legislació espanyola.

CIRHAB i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.